top of page

Stručni tim

 

Stručni tim naše Ustanove čine: pedagog, psiholog, logoped i nutricionista-dijetetičar.

Pedagog u predškolskoj ustanovi, svojim stručnim znanjem i savjetodavnim radom,doprinosi unapređenjukvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Pruža stručnu pomoć vaspitačima i vaspitačima-pripravnicima u pogledu planiranja, organizacije i realizacije vaspitno-obrazovnog procesa. Pruža podršku djeci u cilju ostvarivanja njihovih optimalnih razvojnih mogućnosti. Radi na unapređenju saradnje sa porodicom i relevantnim institucijama.

Psiholog u predškolskoj ustanovi primjenjuje stručna znanja u radu sa djecom (individualno i grupno), roditeljima (psihoedukativni i savjetodavni rad) i vaspitnim osobljem (instruktivni rad i stručno usavršavanje). Učestvuje u stvaranju optimalnih uslova za podsticanje cjelovitog razvoja djece, prepoznavanja razvojnih teškoća i upućuje roditelje na odgovarajuće institucije. Daje doprinos realizaciji vaspitno-obrazovnog programa kroz saradnju sa relevantnim institucijama i angažovanje u programima i projektima koji predviđaju učešće psihologa.

Logoped pruža kontinuiranu stručnu podršku u prevenciji, identifikaciji i korekciji govorno-jezičkih poremećaja. Kroz savjetodavno-instruktivni rad sa roditeljima, vaspitnim i medicinskim osobljem, logoped, kao dio stručnog tima, nastoji da stvori optimalne uslove za adekvatan podsticaj govorno-jezičkog razvoja.

Nutricionista-dijetetičar u predškolskoj ustanovi planira ishranu sve djece, pri čemu je planiranje posebno za djecu uzrasta od 1-2 godine, od 2-3 i od 3-6 godina. Istovremeno vrši i planiranje ishrane djece sa specifičnostima u ishrani-djeca sa glutenskom enteropatijom, dijabetesom, alergijom na pojedine namirnice i sl. Obilazi djecu u vaspitnim grupama u toku konzumiranja obroka kako bi se uočilo koje obroke djeca rado konzumiraju, a koje izbjegavaju. U toku boravka, razgovara sa djecom i uz saradnju vaspitača/vaspitačica radi se na edukaciji djece kojoj je cilj razvijanje pravilnih navika u ishrani i prihvatanje novih namirnica i jela. Sarađuje sa roditeljima, prije svega sa roditeljima djece koja imaju specifičnosti u ishrani, kako bi se na najbolji način isplanirala njihova ishrana. Sarađuje sa Specijalistima Instituta za javno zdravlje kako bi se kontinuirano unapređivao kvalitet obroka djece, kao i uslovi rada u kuhinjama naše Ustanove. Takođe sarađuje sa Specijalistima pedijatrima gastro-enterolozima i alergolozima na planu ishrane djece sa specifičnostima u ishrani.

 

bottom of page