top of page

PROFESIONALNI  RAZVOJ

U JPU „Đina Vrbica“ formiran je tim za profesionalni razvoj zaposlenih, koji zaposlenima nudi različite mogućnosti profesionalnog usavršavanja, a sve u cilju uspješnijeg realizovanja vaspitno-obrazovnog  rada.  Tim za PRNV čine:

 • Azra Hot, pedagoškinja– koordinatorka za profesionalni razvoj

 • Dijana Jović, psihološkinja

 • Ivana Radusinović, pomoćnica direktora

 • Danijela Kandić, pedagoškinja

 • Irena Badnjar, vaspitačica

 • Jelena Gojković, vaspitačica

 • Jasmina Brajović, vaspitačica

Tim za PRNV, vođen Izvještajem o kvalitetu vaspitno obrazovnog rada, kao i potrebama zaposlenih (kroz ankete i upitnike za vaspitače i stručne saradnike), napravio je Plan edukacija za zaposlene JPU „Đina Vrbica“ za radnu 2017/18.  i  2018/19. godinu.

Usavršavanje zaposlenih odvija se kroz sljedeće oblike:

 • individualno usavršavanje,

 • rad u timovima na nivou objekta,

 • rad  Stručnog vijeća,

 • rad Stručnih aktiva,

 • obuke,

 • razmjenu iskustava sa drugim predškolskim ustanovama.

 

Obuke zaposlenih organizuju se na više nivoa:

 • vaspitači – vaspitačima – prikaz aktivnosti sa djecom, razmjena ideja, iskustava, didaktičkog materijala, itd.

 • med.sestre – med.sestrama – prikaz aktivnosti sa djecom, razmjena ideja, iskustava, didakičkih sredstava...

 • stručni saradnici – vaspitačima, med.sestrama, saradnicima – prikazi određenih tema, vođenje radionica, seminara, prikaz najnovije sručne literature...

 • naučni radnici, stručnjaci i stručni saradnici – vaspitačima, med.sestrama, saradnicima i stručnim saradnicima – prezentacija određenih tema, realizacija akreditovanih programa, seminara...

 • stručni saradnici – stručnim saradnicima - učešće u radu stručnog tima – direktora i stručnih saradnika, stručni skupovi, seminari.

 

Na osnovu prethodnog, a kako bi zaposleni u svojoj struci unaprijedili vještine i kompetencije, a time i unaprijedili kvalitat vaspitno-obrazovnog rada, organizovane su brojne obuke, radionice i konferencije  u okviru vaspitno obrazovne ustanove, a i van nje.

 

 

 

 Od septembra 2017. godine  realizovana su sljedeća usavršavanja:

 1. Organizovane su  obuke u kojima su zaposleni imali učešće:

 • Slikovnica u vrtiću (Zavod za školstvo 10.10.2017. godine)

 • Značaj rane intervencije za djecu sa poremećajima iz spektra autizma (VJ „Mali princ“, 14. i 15.10.2017. godine)

 • Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje  (u organizaciji UNICEF-a, 16-20.10.2017. godine),

 • Preduzetničko učenje (Zavod za školstvo, 31.10.2017. godine)

 • Više od igre (VJ „Mali princ“, 11. i 12.11.2017. godine)

 • Nastava stranih jezika kroz stripove, digitalne priče i virtuelna okruženja (online obuka)

 • Savremeni metod slušanja muzike u obrazovanju djece – od vrtića do zrelosti (Zavod za školstvo, 24.11.2017. godine)

 • Pristup dječijem stvaralaštvu kroz savremene metode (Zavod za školstvo, 30.11.2017. godine)

 • Nastava engleskog jezika u vrtićima (u organizaciji BRITISH COUNCIL, 2.11.2017. godine)

 • Značaj sindikata prosvjete Crne Gore u obrazovnom sistemu Crne Gore. Novi zakoni u obrazovanju i vaspitanju (VJ „Poletarac“, 9. i 16.12.2017. godine)

 • Interaktivne službe (11. i 12.12.2017. godine)

 • Osnovne smjernice za kreiranje sajta na WordPress.com platformi (19.1.2018. godine)

 • Rani razvoj i učenje, važnost  predškolskog obrazovanja za đecu RE populacije (VJ „Mali princ“, 26.1.2018. godine)

 • Učiti kako živjeti zajedno – prevencija nasilju (VJ „Mali princ“, 4. i 18.2.2018.)

 

 1. U saradnji sa RC „1. jun“ i RC „Podgorica“ vaspitači su prisustvovali radionicama na teme:

 • Preporuke za prilagođavanje prostora, aktivnosti i radnog materijala za podsticanje intelektualnog razvoja (19.9.2017. godine)

 • Preporuke za prilagođavanje prostora, aktivnosti i radnog materijala za podsticanje tjelesnog razvoja (27.9.2017. godine)

 • Preporuke za prilagođavanje prostora, aktivnosti i radnog materijala za smetnje spektra autizma (18.10.2017. godine)

 • Preporuke za prilagođavanje prostora, aktivnosti i radnog materijala za podsticanje razvoja vida (24.10.2017. godine)

 

 1. Nakon radionica organizovan je Okrugli sto na teme:

 • „Značaj primjene rane intervencije, povezanosti Resursnog centra sa vaspitno-obrazovnim ustanovama i formiranje Centra ranog razvoja“ (RC „1. jun“, 24.11.2017. godine)

 • Značaj primjene rane intervencije, uvezivanje Resursnog centra sa vaspitno-obrazovnim ustanovama (RC „Podgorica“, 4.12.2017. godine)

 

 1. Istraživanje kroz Fokus grupu:

 • na temu  „Portfolio“, istraživanje pokrenuto od strane Ministarstva prosvjete (14.11.2017. godine)

bottom of page